Algemene voorwaarden

Geupdate: 10-03-2022 14:35

Inleiding

De Katwijkpas is een lokaal initiatief en wordt gefaciliteerd door Groupcard B.V. te (1431 GZ) Aalsmeer aan Witteweg 4a deze staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81699042.
Wanneer de Consument gebruik maakt van de website katwijkpas.nl heeft de Consument automatisch te maken met de voorwaarden die de Katwijkpas stelt aan het gebruik van de site.

Definities:
– Organisator: Katwijkpas; die een dienst voor het (online) aankopen van Katwijkpas (lokale (digitale) cadeaubon) exploiteert via katwijkpas.nl.
– Acceptanten: de contractuele wederpartijen van de Organisator die de Katwijkpas accepteren als betaalmiddel voor minimaal € 10 en maximaal € 1000. Dit bedrag staat als tegoed op de betreffende de Katwijkpas. De Acceptanten (lokale ondernemers, winkels, horecagelegenheden; restaurants, cafés etc. in Gemeente Katwijk) staan op de website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
– Katwijkpas wordt digitaal uitgegeven door Katwijkpas, door middel van een e-mail voorzien van unieke code op het door de Consument ingevoerde E-mailadres. De houder van de Katwijkpas heeft het recht het bedrag dat op Katwijkpas staat te besteden bij de daarvoor aangesloten Acceptanten, dan wel enkel te besteden bij de Acceptant waar Katwijkpas voor is gekocht.
– Consumenten: de natuurlijke perso(o)n(en) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en via katwijkpas.nl Katwijkpas aankoopt.
– Houder: een Consument die houder is van Katwijkpas.
– Website: De website katwijkpas.nl.

Artikel 1 –Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van katwijkpas.nl betreffende Katwijkpas en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Katwijkpas betreffende Katwijkpas.
1.2 De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden bij aankoop van Katwijkpas.
1.3 Indien mogelijk worden de algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld voordat de Consument Katwijkpas ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de algemene voorwaarden raadplegen op de website; katwijkpas.nl.
1.4 Op verzoek van de Consument zullen deze algemene voorwaarden worden toegezonden aan de Consument.
1.5 Derden kunnen tegenover de Organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 2 – Koop en gebruik van Katwijkpas

2.1 Katwijkpas is te verkrijgen via de website; katwijkpas.nl. 

2.1.1 Wanneer de organisatie onverhoopt besluit om het evenement te annuleren, is de pas niet inwisselbaar. U kunt de donatie dan ook NIET retour vragen. Uiteraard blijven de voordelen die gelden met de pas bij de aangesloten ondernemers wel van kracht tot en met 1 december 2022.

2.2 Katwijkpas is in digitale vorm voorzien van een unieke code en kan verzilverd worden bij de aangesloten Acceptanten.

Katwijkpas geeft het recht op het besteden van het tegoed bij de Acceptanten voor een besteding naar eigen keuze. Katwijkpas kan in delen worden verzilverd bij de verschillende Acceptanten en/of Katwijkpas is eenmalig te besteden.

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de volledige waarde van Katwijkpas is verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de consument en Katwijkpas en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en Acceptant.
2.4 Katwijkpas is niet verhandelbaar. Katwijkpas kan wel cadeau worden gegeven aan een ander. De Consument kan deze keuze duidelijk maken bij het bestellen op katwijkpas.nl

Artikel 2a – Katwijkpas en Haringrock

2a.1 De Katwijkpas biedt toegang tot Haringrock. De pas kost 25,- euro inclusief btw voor één avond Haringrock* en 45,- euro inclusief btw voor twee avonden Haringrock*. Door de aankoop van de pas geeft u een donatie aan het festival, en ondersteunt u tevens de aangesloten (horeca)ondernemers. Buiten dat wij u exclusieve toegang bieden tot Haringrock, krijgt u ook vele voordelen bij de aangesloten ondernemers tot eind 2022. De geldigheid van de pas loopt af op 1 december 2022.
2a.2 Wanneer de organisatie onverhoopt besluit om het evenement te annuleren, is de pas niet inwisselbaar. U kunt de donatie dan ook NIET retour vragen. Uiteraard blijven de voordelen die gelden met de pas bij de aangesloten ondernemers wel van kracht tot en met 1 december 2022.
2a.3 Er zal geen reguliere kaartverkoop plaatsvinden voor het evenement.
2a.4 Het evenement zal helaas geen doorgang vinden wanneer de overheid en/of gemeente een 1,5 meter beleid zal hanteren.
2a.4 U heeft alleen toegang wanneer u ouder dan 18 jaar bent. Wij vragen om uw legitimatie.

*Er zijn per dag maar 4.000 plekken beschikbaar. Met de Katwijkpas kun jij je toegangsbewijs zeker stellen. Uiteraard zolang de voorraad strekt.

Artikel 3 – Geldigheid van Katwijkpas

3.1 Katwijkpas is geldig van 1 december 2021 tot 1 december 2022. Na het verlopen van deze geldingstermijn is Katwijkpas niet meer te verzilveren. Katwijkpas  behoudt zich het recht om voor het verlopen van Katwijkpas deze te blokkeren.

Artikel 4 – Prijzen en retour

4.1 De Consument is vrij om de waarde van Katwijkpas te bepalen bij aankoop. Dit is mogelijk vanaf € 10,-. De waarde op Katwijkpas is ten alle tijden in euro’s. Het is aan de  lokale ondernemer (Acceptant) om de bezitter van Katwijkpas te verrassen met eventueel iets extra’s, maar geen verplichting. Op Katwijkpas is geen btw van toepassing.
4.2 Katwijkpas kan in één keer worden verzilverd of in delen. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op Katwijkpas staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.
4.3 Katwijkpas neemt geen Katwijkpassen retour.
4.4 Consument kan gebruikmaken van herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop van Katwijkpas kan de Consument de aankoop terugdraaien en krijgt de Consument het aankoopbedrag minus transactiekosten retour.
4.5 Indien na aankoop van Katwijkpas de lokale ondernemer (Acceptant) failliet gaat waar Katwijkpas specifiek voor is gekocht, dan komt de waarde van Katwijkpas in het geheel te vervallen en heeft Consument geen recht op teruggave van dit geld.

Artikel 5 – Verlies

5.1 De Consument dient zorgvuldig om te gaan met de Katwijkpas.
5.2 Katwijkpas is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van Katwijkpas waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalige) Houder.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Katwijkpas is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de algemene voorwaarden voor Katwijkpas onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.
6.2 Katwijkpas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde Katwijkpas dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.
6.3 Katwijkpas verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en bevestiging van de aankoop van Katwijkpas. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
6.4 Katwijkpas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de bevestiging van de bestelling van Katwijkpas en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie.
6.5 Katwijkpas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Katwijkpas.
6.6 Katwijkpas kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.
6.7 Katwijkpas is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.
6.8 Katwijkpas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de Katwijkpas alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Katwijkpas.
6.9 Katwijkpas is niet aansprakelijk voor faillissementen van Acceptanten. Indien er sprake is van een faillissement bij een Acceptant waar een door de Consument specifieke Katwijkpas voor is gekocht, komt de waarde van Katwijkpas te vervallen en heeft de Consument geen recht op teruggave van geld.

Artikel 7 – Fraude

7.1 Ingeval van bedrog oplichting valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft Katwijkpas het recht om naar eigen keuze, de koop van Katwijkpas te ontbinden dan wel om de uitvoering van Katwijkpas op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Katwijkpas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 In het geval van overmacht heeft Katwijkpas het recht om de uitvoering van de Cadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Katwijkpas blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9 – Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over de Katwijkpas kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Katwijkpas. Dit kan via [email protected] of telefonisch via 088-538 70 23 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag vanaf 9:00 uur t/m 17:00 uur)

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Katwijkpas mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Katwijkpas.

Artikel 12 – Slotbepaling

12.1 Katwijkpas behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. De laatste versie van de algemene voorwaarden is geldig en kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de Website. Wijziging zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de algemene voorwaarden.